CÁC QUY ĐỊNH VỀ C/O FORM S:

TT

Tên văn bản

Ban hành ngày

Hiệu lực từ ngày

1

Quyết định số 06/2007/QĐ-BTM về việc việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đăi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng ḥa dân chủ nhân dân Lào ban hành kèm theo Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

6/2/2007

8/3/2007

2

Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép chứng nhận xuất xứ Mẫu S của VN cho hàng hoá để hưởng các ưu đăi thuế quan theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ CHDCND Lào do Bộ Thương mại ban hành

29/6/2004

1/8/2004

3

Quyết định số 244/2005/QĐ-BTM về việc sửa đổi Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đăi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ban hành kèm theo Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM ngày 29/06/2004 do Bộ Thương mại ban hành

17/2/2005

13/3/2005

4

Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đăi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ Nước Cộng Hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do Bộ Thương Mại ban hành.

29/6/2004

1/8/2004