PH̉NG THƯƠNG MẠI                 CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỔ CẤP C/O:                                        

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN BỘ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP C/O

 

                Form:               Ngày tiếp nhận:        /       /200__ (buổi:                          )

 

 
 

 

Người đề nghị cấp C/O:                                                                                            Mă số:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                     Fax:                                                                    E-mail:

Mă số thuế:                                                                                                                       Phí C/O:

Bộ hồ sơ gồm: 1. Đơn đề nghị cấp C/O; 2. C/O; 3. Invoice; và các chứng từ khác (nếu có – đánh dấu x vào ô vuông bên cạnh):

4. TKHQ hàng xuất

 

 

  9. Hóa đơn mua nguyên liệu trong nước

 

5. Vận đơn

 

 

10. Bảng kê thu mua

 

6. Bảng kê khai nguyên liệu sử dụng

 

 

11. Quy tŕnh sản xuất tóm tắt

 

7. Định mức hải quan

 

 

12. Giấy kiểm định

 

8. TKHQ nguyên liệu nhập

 

 

13. Chứng từ khác

 

 

Tên hàng xuất khai trên C/O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Số lượng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .   Nước nhập khẩu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Số, ngày TKHQ hàng xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

                                                                                                                   

 

Phần ghi chép của cán bộ cấp C/O (nếu có – đánh dấu x vào ô vuông bên cạnh và ghi rơ nội dung)

 

¨ Yêu cầu bổ sung thêm chứng từ:

 

 

 

¨ Yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh thêm tại nơi sản xuất. Thời hạn cấp C/O trong ṿng .  .  . ngày kể từ ngày Người đề nghị cấp C/O nộp bộ hồ sơ đầy đủ.

 

 

 

¨ Từ chối cấp C/O. Lư do:

 

 

 

¨ Nội dung khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ngày         /        /200__                                                                           Ngày         /        /200__

            Cán bộ cấp C/O                                                                                Người đề nghị cấp C/O

           (Kư, ghi rơ họ tên)                                                    (Kư, ghi rơ họ tên và số điện thoại liên hệ khi cần thiết)