TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 95.. Chương 95 - Đồ chơi, dụng cụ dùng cho các tṛ chơi và thể thao; các bộ phận và phụ tùng của chúng  
08 9503.. Đồ chơi khác; mẫu thu nhỏ theo tỷ lệ ("scale") và các mẫu đồ chơi giải trí tương tự có hoặc không vận hành; các loại đồ chơi đố trí Chuyển đổi từ bất kỳ nhóm nào khác và phải trải qua lắp ráp công nghiệp