TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 91.. Chương 91 - Đồng hồ cá nhân và đồng hồ thời gian khác và các bộ phận của chúng  
08 9110.. Máy đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân hoàn chỉnh, chưa lắp ráp hoặc đă lắp ráp từng phần (cụm máy); máy đồng hồ thời gian hoặc máy đồng hồ cá nhân chưa hoàn chỉnh, đă lắp ráp; máy đồng hồ thời gian hoặc máy đồng hồ cá nhân mới lắp thô Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác ngoại trừ nhóm 9114 và phải trải qua lắp ráp công nghiệp