TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 91.. Chương 91 - Đồng hồ cá nhân và đồng hồ thời gian khác và các bộ phận của chúng  
08 9108.. Máy đồng hồ cá nhân, hoàn chỉnh và đă lắp ráp Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác ngoại trừ nhóm 9110 và phải trải qua lắp ráp công nghiệp