TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
10 90.. Chương 90 - Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận  và phụ tùng của chúng  
10 9003.. Khung và gọng kính đeo, kính bảo hộ hoặc các lọai tương tự để điều chỉnh, bảo vệ mắt hoặc lọai khác Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác; hoặc đáp ứng tiêu chí tỷ lệ % của giá trị