TT M số HS M tả hng ho Tiu ch chuyển đổi cơ bản
08 89.. Chương 89 - Tu thuỷ, thuyền v cc kết cấu nổi  
08 8906.. Tu thuyền khc, kể cả tu chiến v xuồng cứu sinh, trừ thuyền dng mi cho Chuyển từ bất kỳ nhm no khc trừ nhm 89.03 hoặc 89.05