TT M số HS M tả hng ho Tiu ch chuyển đổi cơ bản
08 89.. Chương 89 - Tu thuỷ, thuyền v cc kết cấu nổi  
08 8905.. Tu đn hiệu, tu cứu hỏa, tu ht nạo vt (tu cuốc), cần cẩu nổi v tu thuyền khc m tnh năng di động trn mặt nước chỉ nhằm bổ sung cho chức năng chnh của cc tu thuyền ny; ụ nổi sửa chữa tu; dn khoan hoặc dn sản xuất nổi hoặc nửa nổi nửa chm Chuyển từ bất kỳ nhm no khc trừ từ nhm 89.01 đến 89.04, 89.06 v 89.08