TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 82.. Chương 82 - Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và các bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản, các bộ phận của chúng  
08 8206.00.00 Bộ dụng cụ gồm từ hai loại dụng cụ trở lên thuộc các nhóm từ 82.02 đến 82.05, đă đóng bộ để bán lẻ Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ từ nhóm 82.02 đến 82.05