TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 72.. Chương 72  - Gang và thép  
08 7220.. Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ nhóm 7219