TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 72.. Chương 72  - Gang và thép  
08 7217.. Dây sắt hoặc thép không hợp kim Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ từ nhóm 7213 đến 7215