TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 72.. Chương 72  - Gang và thép  
08 7212.. Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đă phủ, mạ hoặc tráng Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ từ nhóm 7208 đến 7211