TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 72.. Chương 72  - Gang và thép  
08 7210.. Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đă phủ, mạ hoặc tráng Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ nhóm 7208, 7209 và 7211