TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
10 61.. Chương 61 - Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc  
08 6117.. Hàng phụ trợ quần áo đă hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc hàng phụ trợ quần áo Cắt may, khâu chế hoặc dệt kim, tết kết thành sản phẩm