TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 55.. Chương 55 - Xơ, sợi staple nhân tạo  
08 5511.. Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đă đóng gói để bán lẻ Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ từ nhóm 5408 đến 5510