TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 55.. Chương 55 - Xơ, sợi staple nhân tạo  
08 5510.. Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ  nhóm 5408 hoặc 5511