TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 55.. Chương 55 - Xơ, sợi staple nhân tạo  
08 5508.. Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo hoặc tổng hợp, đă hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. Chuyển từ bất kỳ nhóm nào trừ từ nhóm 5409 đến 5511