TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 55.. Chương 55 - Xơ, sợi staple nhân tạo  
08 5506.. Xơ staple tổng hợp, đă chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi Chuyển từ bất kỳ nhóm nào trừ từ nhóm 5401 đến 5406, 5501, 5503 và 5505