TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 54.. Chương 54 - Sợi filament nhân tạo  
08 5406.. Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu) đă đóng gói để bán lẻ Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ từ nhóm 5401 đến 5405