TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 54.. Chương 54 - Sợi filament nhân tạo  
08 5404.. Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên, kích thước mặt cắt ngang không quá 1mm; sợi dạng dải và các dạng tương tự (ví dụ: sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5mm Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ  nhóm 5401 hoặc 5406