TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 54.. Chương 54 - Sợi filament nhân tạo  
08 5403.. Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ  nhóm 5401 hoặc 5406