TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 54.. Chương 54 - Sợi filament nhân tạo  
08 5401.. Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đă hoặc chưa đóng gói để bán lẻ Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ từ nhóm 5402 đến 5406