TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 52.. Chương 52 - Bông  
08 5207.. Sợi bông (trừ chỉ khâu), đă đóng gói để bán lẻ Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ nhóm 5204, 5205 và 5206