TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 52.. Chương 52 - Bông  
08 5204.. Chỉ khâu làm từ bông, đă hoặc chưa đóng gói để bán lẻ Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác trừ nhóm 5205, 5206 và 5207