TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 48.. Chương 48 - Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông  
08 4822.. ống lơi, suốt, cúi và các loại lơi tương tự bằng bột giấy, giấy hoặc cáctông (đă hoặc chưa đục lỗ răng cưa hoặc làm cứng) Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác và đă được cắt, đóng hoặc in ấn