TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 48.. Chương 48 - Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông  
08 4821.. Các loại nhăn bằng giấy hoặc cáctông, đă hoặc chưa in Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác và đă được cắt, đóng hoặc in ấn