TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 48.. Chương 48 - Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông  
08 4820.. Sổ đăng kư, sổ sách kế toán, vở ghi chép, sổ đặt hàng, quyển biên lai, tập viết thư, tập ghi nhớ, sổ nhật kư và các ấn phẩm tương tự, vở bài tập, quyển giấy thấm, quyển b́a đóng hồ sơ (loại tờ rời hoặc loại khác), b́a kẹp hồ sơ, vỏ b́a kẹp hồ sơ, biểu mẫu Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác và đă được cắt, đóng hoặc in ấn