TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 48.. Chương 48 - Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông  
08 4819.. Thùng, hộp, va li, túi xách và các loại bao b́ khác bằng giấy, cáctông, tấm lót xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo; hộp đựng hồ sơ (files), khay thư và các vật phẩm tương tự bằng giấy hoặc cáctông dùng cho văn pḥng, cửa hàng và những nơi tương tự Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác và đă được cắt, đóng hoặc in ấn