TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 48.. Chương 48 - Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông  
08 4817.. Phong b́, bưu thiếp, bưu thiếp trơn và các loại danh thiếp bằng giấy hoặc cáctông; các loại hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc cáctông, đựng các loại văn pḥng phẩm Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác và đă được cắt, đóng hoặc in ấn