TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 43.. Chương 43 - Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo  
08 4303.. Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác và đă được cắt, ghép nối