TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 43.. Chương 43 - Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo  
08 4302.. Da lông đă thuộc hoặc hoàn thiện (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác), đă hoặc chưa ghép nối (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác), trừ loại thuộc nhóm 43.03 Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác và đă được làm mềm