TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 40.. Chương 40 - Cao su và các sản phẩm bằng cao su  
08 4012.. Lốp đă qua sử dụng hoặc lốp đắp lại, loại dùng hơi bơm, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác; hoặc đáp ứng tiêu chí tỉ lệ phần trăm của giá trị