TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 40.. Chương 40 - Cao su và các sản phẩm bằng cao su  
08 4009.. Các loại ống, ống dẫn và ống ṿi bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm) Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác; hoặc đáp ứng tiêu chí tỉ lệ phần trăm của giá trị