TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 40.. Chương 40 - Cao su và các sản phẩm bằng cao su  
08 4008.. Tấm, lá, dải, thanh và dạng h́nh, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác; hoặc đáp ứng tiêu chí tỉ lệ phần trăm của giá trị