TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
10 39.. Chương 39 - Plastic và các sản phẩm bằng plastic  
10 3917.. Các loại ống, ống dẫn, ống ṿi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng bằng plastic (ví dụ các đoạn nối, khuỷu, vành đệm) Đáp ứng tiêu chí tỉ lệ phần trăm của giá trị; hoặc chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác.