TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 30.. Chương 30 - Dược phẩm  
08 3004.. Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đă hoặc chưa pha trộn, dùng cho pḥng bệnh hoặc chữa bệnh, đă được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để truyền, hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ Chuyển từ bất kỳ nhóm nào khác ngoại trừ nhóm 3003; hoặc đáp ứng tiêu chí tỉ lệ phần trăm của giá trị