TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 18.. Chương 18 - Cacao và các chế phẩm từ cacao  
08 1804.00.00 Bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao Làm từ hạt ca cao; hoặc đáp ứng tiêu chí tỉ lệ  phần trăm của giá trị