TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
10 15.. Chương 15 - Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đă chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật.  
10 1515.. Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng đă hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học. Chuyển từ dầu thực vật thô hoặc các phân đoạn của dầu chưa tinh chế sang dầu tinh chế; hoặc trải qua quá tŕnh trung ḥa, tẩy màu, khử mùi.