TT M số HS M tả hng ho Tiu ch chuyển đổi cơ bản
08 08.. Chương 8 - Quả v quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam qut hoặc cc loại dưa  
08 0801.. Dừa, quả hạch Brazil, hạt đo lộn hột (hạt điều), tươi hoặc kh, đ hoặc chưa bc vỏ hoặc lột vỏ Đ bc vỏ v lột vỏ v phải đp ứng tiu ch tỉ lệ phần trăm của gi trị.