TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 05.. Chương 5 - Các sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác  
08 0504 Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói Chuyển từ bất kỳ chương nào khác và đă rửa sạch, tuyển chọn, ngâm muối hoặc sấy khô