TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 03.. Chương 3 - Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác  
08 0306.. Động vật giáp xác, đă hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đă hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đă hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm  nước muối Đáp ứng tiêu chí tỉ lệ phần trăm của giá trị