CÁC NƯỚC CHO HƯỞNG GSP (*):
1- CÁC NƯỚC EU (27 nước)
2- NORWAY, SWITZERLAND, TURKEY
3- JAPAN
4- CANADA
5- NEW ZEALAND
6- BELARUS, RUSSIA
                              ( Cập nhật 10/5/2007 )
 
 (*) Theo danh sách của UNCTAD: Việt Nam không có trong danh sách các nước được hưởng ưu đăi GSP của Australia, Estonia, và United States