PH̉NG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

-----------------------------

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           ĐỘC LẬP –TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----------------------------------

 

        Số: 2723 /PTM-PC                                Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

PH̉NG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(V/v: Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động cấp giấy chứng nhận xuất xứ của

Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

--------------------------------

 

 

CHỦ TỊCH

PH̉NG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

- Căn cứ vào Quyết định số 123/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 6 năm 2003 phê chuẩn Điều lệ Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Căn cứ vào Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa;

- Căn cứ vào Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 hướng dẫn thủ tục cấp và quản lư việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ;

- Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Pháp chế; ông Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

               Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức hoạt động cấp C/O của Tổ cấp C/O trực thuộc Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

               Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2006 và thay thế Quyết định số 2855/PTM-PC ngày 31 tháng 12 năm 2004.

               Điều 3: Thủ trưởng các Ban có liên quan, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các Văn pḥng đại diện Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Ban Thường trực

- Lưu VT, PC, TC-CB

CHỦ TỊCH

PH̉NG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Đă kư

 

VŨ TIẾN LỘC