CC QUY ĐỊNH VỀ CẤP C/O FORM PRU

 

1. Cng văn 0513/PTM-PC ngy 29/2/2008 của VCCI

 

2. Cng văn ngy 25/1/2008 của Lnh sự qun Pru

 

3. Quy trnh hợp php C/O form Peru

 

4. Mẫu C/O form Pru

 

5. Hướng dẫn khai C/O form Pru