TRA CỨU NHANH: QUY ĐỊNH XUẤT XỨ KHÔNG ƯU ĐĂI CỦA EU
- Quy định chung - Phụ lục 11 : Quy định xuất xứ cho hàng hóa khác
- Hướng dẫn tra cứu phụ lục 10 và 11 + Chương 02 + Chương 42 + Chương 90
- Phụ lục 10 : Quy định xuất xứ cho hàng dệt may + Chương 04 + Chương 49 + Chương 91
  + Chương 50 - 55 + Chương 60 + Chương 14 + Chương 64 + Chương 94
  + Chương 56 + Chương 61 + Chương 20 + Chương 69  
  + Chương 57 + Chương 62 + Chương 22 + Chương 71  
  + Chương 58 + Chương 63 + Chương 34 + Chương 84  
  + Chương 59   + Chương 35 + Chương 85