CÁC QUY ĐỊNH VỀ C/O FORM B:

TT

Tên văn bản

Ban hành ngày

Hiệu lực từ ngày

1

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Chính phủ ban hành

20/2/2006

16/3/2006

2

Thông tư số 07/2006/TT-BTM về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thủ tục cấp và quản lư việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

17/4/2006

14/5/2006

3

Thông tư số 08/2006/TT-BTM về cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành

17/4/2006

14/5/2006

4

Thông tư số 10/2006/TT-BTM về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành

1/6/2006

27/6/2006

5

Công văn số 6441/TM-XNK V/v giải quyết vướng mắc trong thực hiện thông tư

16/10/2006

16/10/2006