CÁC QUY ĐỊNH VỀ C/O FORM AK:

TT

Tên văn bản

Ban hành ngày

Hiệu lực từ ngày

1

Quyết định số 05/2007/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu ak để hưởng các ưu đăi theo hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các chính phủ các nước thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và chính phủ Đại Hàn Dân Quốc do Bộ Công thương ban hành

5/10/2007

1/11/2007

 

Phụ lục II- Danh mục tiêu chí xuất xứ cho sản phẩm cụ thể (PSR) ban hành kèm theo Quyết định số  05/2007/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

 

2

Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM về việc Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đăi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc do Bộ Thương mại ban hành

8/1/2007

9/2/2007

 

Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK Ban hành kèm theo Quyết định số  02 /2007/QĐ-BTM ngày 08  tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại

 

 

 

Phụ lục I- Quy tắc xuất xứ (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)

 

 

 

Phụ lục II- Tiêu chí xuất xứ các sản phẩm cụ thể (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)

 

 

 

Phụ lục III- Một số hướng dẫn đối với Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)

 

 

 

Phụ lục IV- Hướng dẫn thực hiện điều 6 của Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)

 

 

 

Phụ lục V- Thủ tục cấp C/O mẫu AK (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)

 

 

 

Phụ lục VI- Đơn đề nghị cấp C/O mẫu AK (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)

 

 

 

Phụ lục VII- Hướng dẫn kê khai C/O mẫu AK (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)

 

 

 

Phụ lục VIII- Đăng kư mẫu chữ kư của người được ủy quyền kư Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)

 

 

 

Phụ lục IX- Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O mẫu AK)