QUY ÐỊNH XUẤT XỨ GSP CỦA EU

(Lưu ý: bản dịch từ tài liệu cũ, chỉ có tính chất tham khảo. Áp dụng theo bản quy định tiếnh Anh hiện hành)

 

I- QUY ÐỊNH CHUNG

 

II- QUY ÐỊNH XUẤT XỨ GSP CỤ THỂ CHO CÁC CHƯƠNG, MÃ H.S

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

01

06

15

16

25

28

39

41

44

47

50

64

68

71

72

84

86

90

93

94

97

02

07

 

17

26

29

40

42

45

48

51

65

69

 

73

85

87

91

 

95

 

03

08

 

18

27

30

 

43

46

49

52

66

70

 

74

 

88

92

 

96

 

04

09

 

19

 

31

 

 

 

 

53

67

 

 

75

 

89

 

 

 

 

05

10

 

20

 

32

 

 

 

 

54

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

11

 

21

 

33

 

 

 

 

55

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

12

 

22

 

34

 

 

 

 

56

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

13

 

23

 

35

 

 

 

 

57

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

14

 

24

 

36

 

 

 

 

58

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

59

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

60

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- PHỤ LỤC: PHÂN LOẠI MÃ HS CỦA HÀNG HÓA

IV- PHỤ LỤC: BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 2008 CỦA USA (Tham khảo mã tiếng Anh)