QUY ÐỊNH XUẤT XỨ GSP CỦA EU

 

I- QUY ÐỊNH CHUNG

 

II- QUY ÐỊNH XUẤT XỨ GSP CỤ THỂ CHO CÁC CHƯƠNG, MÃ H.S (PHỤ LỤC 15)

1.        Hướng dẫn tra cứu và các chú thích trong Phụ lục 15

2.         PHỤ LỤC 15. DANH MỤC CÁC HOẠT ÐỘNG GIA CÔNG HAY CHẾ BIẾN BẮT BUỘC THỰC HIỆN ÐỐI VỚI NGUYÊN PHỤ LIỆU

                                 KHÔNG CÓ XUẤT XỨ ÐỂ SẢN PHẨM CÓ THỂ ÐẠT ÐƯỢC TIÊU CHUẨN XUẤT XỨ (GSP)

Mã HS

Mô tả hàng hóa

Các hoạt động gia công hay chế biến tiến hành đối với nguyên phụ liệu

không có xuất xứ khiến sản phẩm làm ra đạt được tiêu chuẩn xuất xứ

(1)

(2)

(3)

hoặc (4)

Tra cứu nhanh theo phần, chương :

Phần 1 : chương 1->5

Phần 8 : chương 41->43

Phần 15 : chương 72->83

Phần 2 : chương 6->14

Phần 9 : chương 44->46

Phần 16 : chương 84->85

Phần 3 : chương 15

Phần 10 : chương 47->49

Phần 17 : chương 86->89

Phần 4 : chương 16->24

Phần 11 : chương 50->63

Phần 18 : chương 90->92

Phần 5 : chương 25->27

Phần 12 : chương 64->67

Phần 19 : chương 93

Phần 6 : chương 28->38

Phần 13 : chương 68->70

Phần 20 : chương 94->96

Phần 7 : chương 39->40

Phần 14 : chương 71

Phần 21 : chương 97

 

 

III- PHỤ LỤC: PHÂN LOẠI MÃ HS CỦA HÀNG HÓA

 

IV- PHỤ LỤC: BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 2008 CỦA USA (Tham khảo mã tiếng Anh)