BƯỚC 1- PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ KIỂM TRA CÓ THỂ CẤP ĐƯỢC C/O KHÔNG ?

 

TT

LOẠI HÀNG HÓA

TRẢ LỜI

I

HÀNG HÓA KHÔNG XUẤT KHẨU TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

 

1

Hàng hóa mua bán, xuất nhập khẩu tại chỗ, gia công chuyển tiếp, trao đổi trong nội địa Việt Nam

-Không cấp được C/O

-Có thể cấp được Giấy chứng nhận về thực trạng hàng hóa.

2

Hàng hóa khác không xuất khẩu từ Việt Nam (VD: mua hàng từ nước A, xuất thẳng sang nước B không nhập về Việt Nam)

-Không cấp được C/O

 

II

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

 

3

Hàng có xuất xứ thuần túy Việt Nam : có nguồn gốc tự nhiên Việt Nam hoặc sản xuất từ tất cả các nguyên liệu thuần túy Việt Nam

-Cấp được C/O

4

Hàng sản xuất tại Việt Nam có sử dụng nguyên liệu không thuần túy Việt Nam, hoặc  nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam; và các công đoạn sản xuất tại Việt Nam không thuộc các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến đơn giản.

-Có thể cấp được C/O

 

5

Hàng sản xuất tại Việt Nam có sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam; và các công đoạn sản xuất tại Việt Nam thuộc các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến đơn giản.

-Có thể cấp được C/O : trường hợp nguyên liệu nhập từ ASEAN, EU, Switzerland, Norway, Turkey, hàng xuất sang EU, Switzerland, Norway, Turkey; hoặc nguyên liệu nhập từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Japan, hàng xuất sang Japan

-Không cấp được C/O: các trường hợp khác.

-Có thể cấp được Giấy chứng nhận về thực trạng hàng hóa.

6

Hàng mua tại thị trường Việt Nam không rơ xuất xứ, kể cả qua nhăn mark hiệu (có đăng kư) thể hiện trên hàng hóa.

-Không cấp được C/O

-Có thể cấp được Giấy chứng nhận về thực trạng hàng hóa.

7

Hàng mua tại thị trường Việt Nam, xác định được nguồn gốc xuất xứ qua nhăn mark hiệu (có đăng kư) thể hiện trên hàng hóa.

* Lưu ư: Trường hợp mua hàng có đầy đủ chứng từ của các bên sản xuất, mua bán nguyên liệu, sản phẩm th́ xếp vào loại 3-5 tương ứng kể trên.

-Có thể cấp được C/O

 

8

Hàng xuất khẩu từ hàng nhập khẩu (trực tiếp, gián tiếp, tạm nhập, chuyển khẩu,..) không có xuất xứ Việt Nam

-Có thể cấp được C/O : trường hợp hàng nhập từ ASEAN, EU, Switzerland, Norway, Turkey, xuất sang EU, Switzerland, Norway, Turkey; hoặc hàng nhập từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Japan, xuất sang Japan

-Không cấp được C/O: các trường hợp khác.

-Có thể cấp được Giấy chứng nhận về thực trạng hàng hóa.

9

Hàng xuất khẩu từ hàng nhập khẩu (trực tiếp, gián tiếp, tạm nhập, chuyển khẩu,..) có xuất xứ Việt Nam (VD: nhập lại lô hàng đă xuất về có hoặc không sửa chữa, gia công thêm rồi xuất khẩu,…)

-Có thể cấp được C/O